સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king comedy video આ વિડીયો ફક્ત સમજણ માટે છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈ સંબંધ નથી….. ***************** Story by:-k.l vaghela Editor:- jogaji vaghela Acting:- manubha,jogaji,vishal,vikram…

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king

Source

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king
comedy video

આ વિડીયો ફક્ત સમજણ માટે છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈ સંબંધ નથી…..
*****************

Story by:-k.l vaghela
Editor:- jogaji vaghela
Acting:- manubha,jogaji,vishal,vikram ,yuvaraj,pravin
Director-k.l vaghela

https://www.instagram.com/
********************

Jay Bholenath
🙏jay purbafai🙏
🙏jay meladi ma🙏
Jay mataji

🙏Thanks for watching🙏8

American city of houston, texas, is where mati marroni was born and reared. Ux design sparuh. If you’ve found other instagram influencer advertising platforms that i’ve missed then please go away a remark under.